Pramono, P., Yusuf, M., & Hidayat, H. N. (2018). BAHASA MELAYU DAN MINANGKABAU DALAM KHAZANAH NASKAH MINANGKABAU. Jurnal Pustaka Budaya, 5(2), 24-35. https://doi.org/10.31849/pb.v5i2.1483