[1]
P. Pramono, M. Yusuf, and H. N. Hidayat, “BAHASA MELAYU DAN MINANGKABAU DALAM KHAZANAH NASKAH MINANGKABAU”, pb, vol. 5, no. 2, pp. 24-35, Jul. 2018.